Push Back Rack

เป็นชั้นวางสินค้าที่ออกแบบที่ใช้การผสม ระหว่าง Drive-In Rack กับ FIFO ซึ่งเป็นระบบ จัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ทั้ง 2ประเภท เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้า ขนาดใหญ่หรือเป็นพาเลท สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ 2 พาเลท แต่ไม่ควรเกิน 4 พาเลท การจัดเก็บประเภทนี้มักจะใช้กับห้องเย็น หรือพื้นที่ที่ต้องการประหยัดช่องทางเดินรถ

Dexion_P90_cartpushback_2_large meneta1 Pushback_cart_1_large